044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ได้รับทุนพัฒนาโครงงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 24 : YSC2022

ได้รับทุนพัฒนาโครงงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 24 : YSC2022

   สวทช. ร่วมกับเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบทุน และจัดค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 24 : YSC2022 ณ หน่วยบริการค่ายวิทยาศาสตร์เเละจัตุรัสการเรียนรู้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรูปแบบออนไลน์ โดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฑ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยรองศาสตรจารย์ ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการ YSC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุน YSC 2022

     นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร. เจษฎา ตัณฑนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติบรรยายเรื่องแนวทางการทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ มทส. ที่ร่วมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงงานให้แก่เยาวชน โครงการ YSC2022 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     ในปีนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับทุนพัฒนาโครงงานละ 3,000 บาท รวม 12 โครงงาน

แชร์บทความนี้