044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

รางวัล การนำเสนอโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ The 1st PCSHS Science Symposium 2021

รางวัล การนำเสนอโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ The 1st PCSHS Science Symposium 2021

Symposium 2021

    รางวัล การนำเสนอโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2564 (The 1st PCSHS Science Symposium 2021)

   นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2564 (The 1st PCSHS Science Symposium 2021) ได้รับรางวัล ดังนี้

แชร์บทความนี้