044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

     นางสาวธัมมิกา วงศ์อำมาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อสำหรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไปศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา ๗ ปี จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน ๒๔ คน

แชร์บทความนี้