044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 Young Scientist Competition 2023(YSC 2023)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 Young Scientist Competition 2023(YSC 2023)

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 Young Scientist Competition 2023(YSC2023)

    ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย (Honorable Mention) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในผลงาน 25YENE00375T การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นของน้ำยางพารา
    ผู้พัฒนา :
          1. นายธัญยธรณ์ ดุลยปวีณ
          2.นายณฐพล บับพาน
ที่ปรึกษา : นางสาววัชราภรณ์ แสนนา และนางสาวรวิวรรณ กองมาศ
       ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แชร์บทความนี้