044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2566

     วัตถุประสงค์ของโครงการ
          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ หรือในโครงการพิเศษสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ของ ศูนย์วิจัยแห่งชาติของ สวทช. โดยมีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล
          2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้ามาฝึกทักษะวิจัย ได้เห็นบรรยากาศการทํางานวิจัย ได้ทํางานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ เพื่อปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย
          3. เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม

แชร์บทความนี้