044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 : Kamalasai AI Robotics Thailand Championship #7

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 : Kamalasai AI Robotics Thailand Championship #7

     ขอแสดงความยินดี
     นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 : Kamalasai AI Robotics Thailand Championship #7 ในรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จัดโดยศูนย์การเรียนรู้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) , มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ,จังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานทางการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้พื้นฐานและฝึกทักษะ การเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และสิ่งประดิษฐ์ บูรณาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรม (STEM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมร่วมกัน
.
>> การแข่งขัน AI ด้วย Platform CiRA CORE (Hackathon)รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ในรูปแบบออนไลน์) มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 170 ทีมทั่วประเทศ โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม
.
ผลการแข่งขัน :
>>ทีม CiRA-Core but Colab 2 (T01CIRA18_64)
นายภัคพล อาจบุราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
.
>>ทีม CiRA-Core but Colab 1 (T01CIRA18_73)
นายสันติภาพ ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ครูผู้ควบคุม : นายเอกชัย วัฒนไชย

แชร์บทความนี้