044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25th National Software Contest: NSC 2023)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25th National Software Contest: NSC 2023)

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25th National Software Contest: NSC 2023)

ชื่อโครงการ : เว็บแอปพลิเคชั่นช่วยการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดจากภาพ CT-Scan โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ถ่ายโอน Vision Transformer
ผู้พัฒนา :
1. นายสันติภาพ ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
2. นายภัคพล อาจบุราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
3. นายณัฐวีร์ แนวกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ครูผู้ควบคุม : นายเอกชัย วัฒนไชย
🎉🎉🎉

แชร์บทความนี้