044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25″ (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25″ (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023)

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25″ (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023)

     19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25” (The Twenty-Fifth Young Scientist Competition: YSC 2023) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา : รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน และพิธีมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย คุณอติพร สุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แชร์บทความนี้