044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย

ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนทั้ง 5 คน ที่ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ ภาคฤดูร้อน 2565 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม 2565 ได้แก่

          1. นายสุธินันท์ โพธิ์เหมือน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมฝึกทักษะวิจัยกับศูนย์ BIOTEC โดยมี ดร.รุจิรา ทิศารมย์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
          2. นางสาวจันทร์เจ้า พลทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมฝึกทักษะวิจัยกับศูนย์ BIOTEC โดยมี ดร. อัยดา อรุณศรี เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
          3. นางสาวรุจรดา เหล่าฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมฝึกทักษะวิจัยกับศูนย์ MTEC โดยมี ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ และทีม เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
          4. นายพัสกร ยืนยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมฝึกทักษะวิจัยกับศูนย์ NECTEC โดยมี ดร. ปรัชญา บุญขวัญ และทีม เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
          5. นางสาวออมทอง พิเลิศ (สำรองอันดับ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ร่วมฝึกทักษะวิจัยกับศูนย์ BIOTEC โดยมี ดร. ศุภรัตน์ แตงชัยภูมิ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุก ๆ คน ทุก ๆ โรงเรียน และขอขอบคุณ สวทช. ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เปิดประสบการณ์การฝึกทักษะวิจัยในครั้งนี้ค่ะ 🙏

แชร์บทความนี้