044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบสื่อการเรียนรู้ฯ แก่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบสื่อการเรียนรู้ฯ แก่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

     11 พฤศจิกายน 2565 : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบสื่อการเรียนรู้ฯ แก่ศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เพื่อใช้จัดอบรมและบริการทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แชร์บทความนี้