044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

    นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมแคแสด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

แชร์บทความนี้