044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี : รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 :Young Scientist Competition(YSC) 2024

ขอแสดงความยินดี : รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 :Young Scientist Competition(YSC) 2024

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน การจัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26: YSC 2024 ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดย ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 12 มกราคม 2567
     ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ 2 สาขา

     สาขา วัสดุศาสตร์และ วิศวกรรมวัสดุ
ผลงาน : การศึกษาประสิทธิภาพแผ่นฟิล์มชีวภาพจากฟางข้าว ที่ผสมสารสกัดแทนนินจากเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรกโนสในมะม่วง

ผู้พัฒนา : นางสาววิภาวรรณ ภิรมย์จันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
นางสาวคณิษฐ์ชญา หมาดทิ้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ปรึกษา นางสาววัชราภรณ์ แสนนา นางรพีพร ตะเคียนราม

     สาขา : ฟิสิกส์พลังงาน และดาราศาสตร์
ผลงาน : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของวัตถุในทางทราย
ผู้พัฒนา : นายสิริกร เหล่าสกุลไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
นางสาวจิราพัชร สินสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ที่ปรึกษา : นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์ นางสาวรวิวรรณ กองมาศ

แชร์บทความนี้