044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะผู้เสนอชื่อหลักของประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน งาน “Worldinvent Singapore 2024 (WoSG)” ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะผู้เสนอชื่อหลักของประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน งาน “Worldinvent Singapore 2024 (WoSG)” ณ ประเทศสิงคโปร์

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยแห่งชาติ(วช.)ในฐานะผู้เสนอชื่อหลักของประเทศไทย
ในการเข้าร่วมแข่งขัน งาน “Worldinvent Singapore 2024 (WoSG)” ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ
     นายสิริกร เหล่าสกุลไทย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
     นางสาวจิราพัชร สินสวัสดิ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
     คุณครูที่ปรึกษา นายมาฆภูมิ ชุมพลวงศ์ และนางสาวรวิวรรณ กองมาศ
ผู้พัฒนาผลงานเรื่อง : Study of factors affecting the stopping of the movement of objects in the sand
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้เสนอชื่อหลักของประเทศไทย ในการเข้าร่วมแข่งขัน งาน “Worldinvent Singapore 2024 (WoSG)” ระหว่างวันที่ ๙- ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ประเทศสิงคโปร์

แชร์บทความนี้