044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567

     การประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2567
ในวันที่ 13 มีนาคม 2567  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ผลงานเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์หน้าดินและสัตว์ใต้ดินเพื่อเป็นแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์
ผู้พัฒนาผลงาน :
     นายพีรพัฒน์ สังข์ลาย นักเรียนชั้น ม.3/2
     เด็กหญิงชญานิศ สถิตอินทาพร นักเรียนชั้น ม.1/4
ครูที่ปรึกษา : นางสาววัชราภรณ์ แสนนา

 

แชร์บทความนี้