044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)

“ ปิดภาคเรียน ไม่ปิดการเรียนรู้ “

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)
ในช่วงปิดภาคเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฟรี มีเกียรติบัตรออนไลน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม

โดยการเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายวันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 15.00 น. – 17.30 หัวข้อ Nano Technology นาโนเทคโนโลยี โดย ดร.สุภาวดี  นาเมืองรักษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการคำนวณระดับนาโน กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณ
ระดับนาโน (NCAS)

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 ทาง http://www.eseb.obec.go.th/inspired/

#ปิดภาคเรียนไม่ปิด
#ScienceEducationWeek
#สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

แชร์บทความนี้