044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

การนำเสนอโครงงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (The 1st PCSHS Science Symposium 2021)

การนำเสนอโครงงานของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (The 1st PCSHS Science Symposium 2021)

    การนำเสนอโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เป็นเจ้าภาพ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแข่งขันโครงงานสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์

เว็บไซต์กิจกรรม :   https://sites.google.com/pcshsloei.ac.th/pcshs-symposium2021/home

แชร์บทความนี้