044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

เข้าร่วมการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์

     19 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ด้านสะเต็มศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ (NEW ZEALAND STEM WEBINAR SERIE) จัดโดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ.

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอตาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในด้านวิชาการ

     โดยกำหนดหัวข้อเรื่องในการสัมมนาประกอบด้วย

          หัวข้อที่ 1 Where science can take you?,

          หัวข้อที่ 2 Physical education and sports related

          หัวข้อที่ 3 ” Facial Recognition using OpenCV “

          หัวข้อที่ 4 Augmented Reality (AR)

          และหัวข้อที่ 5 Programming with Arduino boards

     โดยกำหนดจัดงาน 3 วัน ในรูปแบบออนไลน์ (19 พ.ย. , 26 พ.ย. และ 3 ธ.ค. 2564) โดยกิจกรรมวันนี้สัมมนาหัวข้อที่ 1 Where science can take you?

แชร์บทความนี้