044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฎิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฎิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฎิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคฤดูร้อนประจำปี 2567
ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2567 ดังนี้
     1. นางสาวปวันรัตน์ สิริรจน์ BIOTEC: ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช/
กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม
     2. นางสาวภัณฑิรา ประวันรัมย์ NANOTEC : ทีมวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา/ กลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและ การคํานวณระดับนาโน นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.ธันยกร เมืองนาโพธิ์
     3. นายนฤเบศ บุญครอง BIOTEC : ทีมวิจัยการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล/กลุ่ม
วิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.อุดม แซ่อึ่ง

สำรองลำดับ 2
     1. นางสาวมุกมณี บุญไทยกลาง BIOTEC:ทีมวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ/กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจ
วินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.อัยดา อรุณศรี
     2. นางสาวเรนิตา พรมแพน MTEC : ทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางสำหรับการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม/กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.บริพัตร เมธาจารย์

แชร์บทความนี้