เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง :ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โดยใช้ขบวนการทางลูกเสือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ผู้ศึกษาคว้า ว่าที่ ร.ท.ปริญญา กางรัมย์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ……คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นายศักดิ์ รุ่งแสง เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์” A Model to Promote Teaching and Learning Activities For Improving Student Academic Achievement of Princess Chulabhorn Science High School Buriram  ……...คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นายศักดิ์ รุ่งแสง เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาหอพักและความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ……….คลิกเพื่อเปิดเอกสาร