044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คิกออฟ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ”

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คิกออฟ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ”

วิทยาศาสตร์พลังสิบ

     10 พ.ย. 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “คิกออฟ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ”ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ นำโดยนายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนและคณะครูที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอโครงงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีต่างๆ นำเสนอต่อคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช โดยวัตถุประสงค์ของโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาครู สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ให้กับโรงเรียนในโครงการ เพื่อให้นักเรียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน มีโอกาสใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่การทดลองและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบที่เน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในทุกมิติทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียนและการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้กับโรงเรียนในโครงการ

ที่มาข้อมูล : https://www.thaipost.net/education-news/22639/

แชร์บทความนี้