ทำเนียบบุคลากร

ฝ่ายบริหาร

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสมพิศ ผาดไธสง

รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ

นายฉัตรชัย วิชัยผิน

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานทั่วไป งานกิจการนักเรียนและหอพัก

นายอภิมุข อภัยศรี

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานงบประมาณและแผนงาน

ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์

รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารงานอำนวยการและบุคคล

ข้อมูลบุคลากร