044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนรอบข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25th National Software Contest: NSC 2023) รอบแรก ได้รับทุนพัฒนารอบแรก ทีมละ 2000 บาท

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนรอบข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25th National Software Contest: NSC 2023) รอบแรก ได้รับทุนพัฒนารอบแรก ทีมละ 2000 บาท

     🎉🎉 ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนรอบข้อเสนอโครงการ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (The 25th National Software Contest: NSC 2023) รอบแรก ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยได้รับพิจารณา จำนวน 3 ทีม ได้รับทุนพัฒนารอบแรก ทีมละ 2000 บาท
1. ชื่อโครงการ : โพรเอกซ์โปแนนท์
*สมาชิกในทีม
– 1. นายมหาสมุทร ราวกลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
– 2. นางสาวอรวรรณ อารีวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
– 3. นายสิรวิชญ์ บุญเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
#คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูเอกชัย วัฒนไชย
2. ชื่อโครงการ : บอตร้านป้า : แชตบอตรับออเดอร์ร้านอาหารตามสั่งโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
*สมาชิกในทีม
– 1. นายพัสกร ยืนยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
– 2. นางสาวช่อเพชร ธนามีชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
#คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูเอกชัย วัฒนไชย
3. ชื่อโครงการ : เว็บแอปพลิเคชั่นช่วยการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดจากภาพ CT-Scan โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ถ่ายโอน Vision Transformer
*สมาชิกในทีม
– 1. นายสันติภาพ ทองจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
– 2. นายภัคพล อาจบุราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
– 3. นายณัฐวีร์ แนวกำพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
#คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูเอกชัย วัฒนไชย

แชร์บทความนี้