044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนริศรา ไชยสงคราม

ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ

ตำแหน่ง ครู

นายประกอบ พิมพ์ตะครอง

ตำแหน่ง ครู

นางรัตเนตร วิชัยผิน

ตำแหน่ง ครู

นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์

ตำแหน่ง ครู

นางรฐา ป้อมเกษตร์

ตำแหน่ง ครู

นายสถาฝน สัตบุตร

ตำแหน่ง ครู

นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล

ตำแหน่ง ครู

นายสุริยัน หนันดูน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปวีณรัตน์ เกียรติวิทยะ

ตำแหน่ง ครู

นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ