ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การนําเสนอโครงงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 The 2nd PCSHS Science Symposium 2022 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

Read More »

ท่านผู้อำนวยการฯ เข้าพบ นายบรรดิษฐ์ เลื่อนเพ็ชร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ประธานศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา)

Read More »