044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ได้รับรางวัล Bronze Award

ได้รับรางวัล Bronze Award

   ได้รับรางวัล Bronze Award การแข่งชันโครงงานระดับนานาชาติ จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. เวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (The 2nd International Conference for Students in Science and Innovation)

แชร์บทความนี้