โครงการขยายผลเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM

STEM

      วันที่ 11–12 ธันวาคม 2564  สาขาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยายผลเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ STEM Lab โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนได้นำทักษะทั้ง 4 ด้านของวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาบูรณาการเพื่อพัฒนาชิ้นงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาทั้งในการทำงาน การดำเนินชีวิต รวมถึงการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการ STEM สามารถพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แชร์บทความนี้