044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช วิทยาลัย บุรีรัมย์

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช วิทยาลัย บุรีรัมย์

     กลุ่มงานวิชาการ ด้วยงานรับนักเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 ศูนย์สอบโรงเรียนสตึก ซึ่งมีนักเรียนสนใจสมัครผ่านโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท, โดยมีนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบ จำนวน 1,260 คน

แชร์บทความนี้