ศึกษาดูงาน การสร้างรูปแบบ (MODEL) การบริหารงานสถานศึกษา และชมนวัตกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ด้วย POR YAI Model ณ โรงเรียนรัตนบุรี

     8 กันยายน 2565 : เช้า : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ศึกษาดูงาน การสร้างรูปแบบ (MODEL) การบริหารงานสถานศึกษา และชมนวัตกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี ด้วย POR YAI Model ณ โรงเรียนรัตนบุรี มี ผู้อำนวยการยรรยง วงค์คำจันทร์ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อนำมาออกแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในฝ่ายบริหาร ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ต่อไป