044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2565

📣ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากผำ และเทาน้ำของอาหารปูนา ที่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักปูนาพันธุ์พระเทพ ฯ”

ผู้พัฒนาผลงาน ได้แก่
          🦀เด็กหญิงญาณิศา ธัญญาธีรนันท์
          🦀เด็กหญิงพิมพ์มณี วิเชียรปัญญา
          🦀เด็กหญิงกัญญลักษณ์ แฟงคล้ายวรกิตต์
                นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูที่ปรึกษา
          🦀นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ (ครูที่ปรึกษาหลัก)
         🦀นายอุทัย พุทธลา (ครูที่ปรึกษาร่วม)
#ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 🥇🏆🥇
     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ 2565 เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งการประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ (2022 the International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture-IYAFA)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสและจัดการแข่งขัน ผ่านช่องทาง online เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
     ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ

แชร์บทความนี้