044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

pccbr

     ในวันศุกร์ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เพื่อร่วมวางแผนปรึกษาหารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายอดุลย์ ก้อนคำใหญ่ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุด โรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ On-Site และ On-line โดยพร้อมเพรียงกัน

แชร์บทความนี้