ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

นายอุทัย นิวัฒนุวงศ์

​ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :พ.ศ.2537

ดร.ชำนาญ บุญวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2537-2539

นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :พ.ศ.2539 – 2545

นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 – 2546

นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2552

นายอดุลย์ ก้อนคำใหญ่

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 – 2556

นายประชุม พันธุ์พงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 – 2558

นายศักดิ์ รุ่งแสง

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงตำแหน่งเมื่อ: พ.ศ. 2558 – ม.ค. 2565

นางสาวสมพิศ ผาดไธสง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :  5 ม.ค. – 13 มิ.ย. 2565

ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งเมื่อ :  14 มิ.ย. 2565 – ปัจจุบัน