ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมและพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

12-15 ธันวาคม 2565
🧑‍🏫การอบรมและพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
🧑‍🏫รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวสมพิศ ผาดไธสง นายฉัตรชัย วิชัยผิน นายอภิมุข อภัยศรี ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์ เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
😍โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความสามารถในแวดวงการศึกษา มาร่วมถ่ายทอด การบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้
👉 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยาย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
👉ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ “Science and Education 4.0”
👉ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน “วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย”
👉ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน จ.ภ. “เป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์”
👉 ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
“เป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สู่ความสําเร็จ”
👉รศ.ดร.บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์
“การเรียนการสอน ณ กําเนิดวิทย์ พันธกิจสร้างนวัตกร”
💁‍♂️การศึกษาดูงาน พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง
ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

แชร์บทความนี้