ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

pcshsbr

วิสัยทัศน์  
     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทยใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
2. สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ยึดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์
3. สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ
4. ประสานชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

คำขวัญ : รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ               
ปรัชญา : ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ

เป้าประสงค์
1. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเป็นศูนย์ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย เห็นคุณค่าของตนเอง และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา
3. ผู้เรียนสามารถสืบค้นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
4. โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
5. ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รักการอ่านเขียน และค้นคว้าทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – แสด
     สีน้ำเงิน : เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์
     สีแสด : เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี