044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโสยีสุรนารี การเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 และได้รับเลือกเป็นเยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ฟิสิกส์) ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโสยีสุรนารี การเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 และได้รับเลือกเป็นเยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ฟิสิกส์) ประจำปี 2566

     ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโสยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

     นาย สาริศ บุญเฟรือง นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโสยีสุรนารี เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายกและได้รับเลือกเป็นเยาวชนวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ฟิสิกส์) ประจำปี 2566 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

 

แชร์บทความนี้